[EN]

The Erasmus Programme was created in 1987 as a large-scale European student exchange program. Although its scope and objectives broadened through the years, the main idea remains the same: to develop international cooperation between universities.

Name ‘Erasmus’ refers to the one of the Dutch philosopher, theologian and humanist, Erasmus from Rotterdam (1466-1536). It is not without a reason. Erasmus, and other prominent people of the Renaissance, was educated in many academic centers in different European countries, and his idea about education was deeply permeated with deep humanism.

From the 90’ the program included other forms of cooperation among universities from different countries in Europe and quickly became the largest and best-known community program for European universities and higher education institutes. In 1995 program was included into ‘Socrates’ - the European Cooperation on the field of education, which ended in the academic year 2006/07. Nowadays Erasmus enter a new phase as part of a new complex program of the European Union "Whole life learning".

In the first year of its existence 3,244 of European students participate in Erasmus Programme. Currently, each year there are more than150 thousand of scholars. Poland participates in Erasmus since 1998. Until 2005/06 more than 42 thousand students from our country participate in program, and our universities welcomed over 7.5 thousand of foreign scholars. There have been over 7.4 thousand trips of Polish teachers and more than 4.5 thousand arrivals of foreign teachers who conducted classes in the host universities. In the academic year 2006/07 over 200 of our universities participated in program.

Source: National Agency responsible for the Erasmus Programme

 

[PL]

Program Erasmus powstał w 1987 roku jako zakrojony na szeroką skalę europejski program wymiany studentów. Mimo że jego zasięg i cele poszerzały się w kolejnych latach, główna idea pozostaje ta sama: rozwijanie międzynarodowej współpracy między uczelniami.

Nazwa Erasmus nawiązuje do imienia holenderskiego filozofa i teologa, humanisty, Erazma z Rotterdamu (1466-1536). Nie bez przyczyny. Erazm, jak inni wybitni ludzie renesansu, kształcić się w wielu ośrodkach akademickich w różnych krajach Europy, a jego poglądy na edukację przesycone były głębokim humanizmem.

W latach dziewięćdziesiątych program objął także inne formy współpracy między uczelniami z różnych krajów Europy i szybko stał się największym i najlepiej znanym wspólnotowym programem dla europejskich szkół wyższych. W roku 1995 został włączony do SOCRATESa - programu współpracy europejskiej w dziedzinie edukacji, który kończy się w roku akademickim 2006/07. Obecnie Erasmus wchodzi w nową fazą jako część nowego kompleksowego programu Unii Europejskiej 'Uczenie się przez całe życie'.

W pierwszym roku istnienia Erasmusa wzięło w nim udział 3244 europejskich studentów. Obecnie każdego roku z wyjazdów korzysta ponad 150 tys. stypendystów. Polska uczestniczy w Erasmusie od 1998 r. Do roku 2005/06 włącznie z wyjazdów stypendialnych programu skorzystały w naszym kraju ponad 42 tys. studentów, a na nasze uczelnie przyjechało ponad 7,5 tys. zagranicznych stypendystów. Odbyło się ponad 7,4 tys. wyjazdów polskich nauczycieli akademickich i ponad 4,5 tys. przyjazdów zagranicznych nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zająć w goszczących uczelniach. W roku akademickim 2006/07 w programie wzięło udział ponad 200 naszych uczelni.

Źródło: Narodowa Agencja Programu Erasmus